Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2004


Sprawozdanie merytoryczne

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Urszula Smok – prezes Fundacji

Halina Smok – wiceprezes Fundacji

Janusz Skoczylas – sekretarz

Janusz Lange – członek Zarządu

Cele statutowe fundacji:

Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

 
Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji:


1. Pomoc chorym

 • Przebadanie 96 potencjalnych dawców szpiku kostnego, którzy zostali wpisani do rejestru: Fundacji "Podaruj Życie", Banku Krajowego i Światowego.
 • W ramach pomocy Fundacja bezpłatnie udostępniła swoje konto – 7 osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.
 • Edukacja personelu medycznego, w szczególności lekarzy rodzinnych – zorganizowanie Konferencji naukowej pt. "Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych" (CMUJ w Krakowie).
 • Organizowanie specjalistycznych konsultacji w Krakowe, we Wrocławiu oraz w Londynie.
 • Organizowanie spotkań z chorymi i ich bliskimi.


Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji.

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego- nie dotyczy

 

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody

 • Darowizna:  70. 646,32 zł
 • Z budżetu państwa:  14. 474,00 zł
 • Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe):  8.401,43 zł
 • Odsetki:  39,16 zł


B. informację o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych

badania dawców szpiku:   koszt materiałowy, czynniki - 45.398,67 zł
konferencja:  21. 334,11 zł

 • Administrację

czynsze:  1.200 zł
opłaty telefoniczne:  7.028,49 zł
pocztowe:  674,09 zł

 • Działalność gospodarczą: nie dotyczy
 • Pozostałe koszty: 14.258,24 zł

 

Dane o:

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  nie dotyczy

b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  nie dotyczy

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:  nie dotyczy

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:  nie dotyczy

e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:  nie dotyczy

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie dotyczy

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:  nie dotyczy

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:  nie dotyczy

i. nabytych pozostałych środkach trwałych:  nie dotyczy

j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  nie dotyczy

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia blablazne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:  nie dotyczy


Dodatkowe informacje

W 2004 roku Fundacja bezpłatnie udostępniła 7 osobom swoje konto bankowe w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe. Na te konta wpłynęło 140.000 pln, a wypłaciliśmy 53.600,00 pln. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana w 2005 roku.