Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2005


Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego

Numer KRS-u: 00000 47638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Urszula Smok – prezes Fundacji
Halina Smok – wiceprezes Fundacji
Janusz Skoczylas – sekretarz
Janusz Lange – członek Zarządu

Cele statutowe fundacji:
Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

 
Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:


1. Pomoc chorym


- Dofinansowanie pozostałych kosztów badań typujących dawców szpiku kostnego wykonanych w 2004 roku. Dawcy zostali wpisani do rejestru: Fundacji ”Podaruj Życie”, Banku Krajowego i Światowego.

- Organizowanie specjalistycznych konsultacji w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Londynie.

- Edukacja personelu medycznego, w szczególności lekarzy rodzinnych – zorganizowanie II Krakowskiej Konferencji naukowej pt. "Opieka nad pacjentem po chorobie nowotworowej" (CMUJ w Krakowie).

- W ramach pomocy Fundacja bezpłatnie udostępniła swoje konto – 10 osobom potrzebującym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.

- Dofinansowanie kosztów leczenia.

- Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.

- Refundacja pobytów w hotelach przyszpitalnych opiekunów dzieci hospitalizowanych.

- Spotkania z chorymi i ich bliskimi.


Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji.

 

Sprawozdanie finansowe
 

A. Przychody

  • Darowizny:  142.876,11 zł
  • Dotacje z budżetu gminy:  5.700,00 zł
  • Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe):  11.911,25 zł
  • Odsetki: 59,74 zł


Brak odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację.

 
B. Informacje o kosztach poniesionych na:

  • Realizację celów statutowych, w tym:

badania dawców szpiku – koszt materiałowy, czynniki (dopłata do wykonanych badań w 2004 r.) 644,69 zł

zwrot kosztów leczenia: 15.171,60 zł

konferencja (usługi obce): 13.620,53 zł

pozostałe: 5.774,21 zł

razem:  35. 211,25 zł

  • Administrację:

czynsze:  1.200,00 zł

opłaty telefoniczne:  3.438,25 zł

pocztowe:  680, 30 zł

  • Pozostałe koszty:  16.336,49 zł
  • Działalność gospodarczą - nie prowadzi