Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2006

 

Sprawozdanie merytoryczne

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego

Numer KRS-u: 00000 47638


Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Urszula Smok – prezes Fundacji
Halina Smok – wiceprezes Fundacji
Janusz Skoczylas – sekretarz
Janusz Lange – członek Zarządu


Cele statutowe fundacji:
Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.


Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:


1. Pomoc chorym

- Edukacja personelu medycznego, w szczególności lekarzy rodzinnych – zorganizowanie III Krakowskiej Konferencji naukowej pt. "Choroby nowotworowe – profilaktyka i leczenie".

- W ramach pomocy Fundacja bezpłatnie udostępniła swoje konto dziesięciu potrzebującym osobom, w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.

- Dofinansowanie kosztów leczenia.

- Refundacja kosztów podróży na trasie dom-klinika.

- Organizowanie specjalistycznych konsultacji w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Londynie.

- Spotkania z chorymi i ich bliskimi.

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji.


Sprawozdanie finansowe


A. Przychody:

  • Darowizny:  90.640,92 zł
  • Z budżetu gminy:  25.745,00 zł
  • Pozostałe przychody:  14.137,04 zł
  • Odsetki:  20,88 zł


B. Informacja o  kosztach poniesionych na:

  • Realizację celów statutowych:

zwrot kosztów leczenia:  20.973,88 zł
konferencje (usługi obce):  31.598,93 zł
darowizny:  1.492,89 zł

  • Administrację:

zużycie materiałów:  1.976,17 zł
usługi obce:  10.808,84 zł
wynagrodzenia:  15.307,34 zł
Inne:  5,24 zł

  • Działalność gospodarczą – nie prowadzi.


Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.